Pripravujeme výstupy z druhej vlny zberu dát na dialýzach

Projekt Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na zlepšenie manažmentu chronických ochorení začal v roku 2017 a po úspešnom uskutočnení prvej a druhej vlny zberu dát o dialyzovaných pacientoch postupne analyzujeme dáta a pripravujeme výstupy.

Sústredíme sa na vzťah zdravotnej gramotnosti s funkčným zdravotným stavom, kvalitou života a mortalitou.

Taktiež nás zaujíma responzívnosť zdravotného systému, teda jeho schopnosť adekvátne reagovať na potreby a limity pacientov s rôznou úrovňou zdravotnej gramotnosti. Našim zámerom je tiež navrhnúť intervencie, ktoré by napomohli optimalizovať zdravotnú starostlivosť pre pacienta v tejto oblasti. Tejto téme sa budeme venovať v poslednej etape projektu. 

 
hlq ckdpng
Doterajšie výstupy sme prezentovali na mnohých domácich aj zahraničných konferenciách v podobe prednášok alebo posterov. Taktiež sme publikovali niekoľko vedeckých článkov, ktoré nájdete v sekcii Inšpirácie pre prax. 


psotery spolupng

konferypng

Poďakovanie:
Tento projekt bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-16-0490)
apvv logopng