O čom je projekt The European Researchers´ Network Working on Second Victims?

Bezpečnosť pacienta je jednou z priorít zdravotníctva v Európe. Každoročne je však 8-12% pacientov, ktorí sú hospitalizovaní a okolo 6% pacientov v primárnej starostlivosti obeťou nepriaznivej udalosti, ktorá súvisí so zdravotnou starostlivosťou (de Vries et al, 2008; Aranaz et al, 2012). 

Zdravotnícki pracovníci sa však tiež pri výkone svojho povolania stretávajú so situáciami, ktoré môžu byť pre nich traumatizujúce, vedúce k práceneschopnosti alebo aj úplnému ukončeniu svojho povolania. Takými situáciami sú práve tieto udalosti, kedy je poškodené zdravie pacienta, ktorý je primárnou obeťou takejto udalosti. 

Výskumy ukazujú, že 86% zdravotníkov aspoň jeden krát počas svojej kariéry zapríčinilo takúto udalosť. Mnohí z ních sú takýmto zážitkom traumatizovaní, častokrát im nie je ponúknutá žiadna pomoc zo strany inštitúcie alebo kolegov. Sekundárne obete, teda títo traumatizovaní zdravotníci často následkom takýchto udalostí pochybujú o svojej odbornosti a obávajú sa právnych a profesionálnych dôsledkov, v prípade, že udalosť nahlásia (Wu et al, 2017).

Mnohé z takýchto nepriaznivých udalostí a následná traumatizácia zdravotníka sú preventabilné. Dôležité je identifikovať dobrú prax v tejto oblasti, zefektívniť zdravotnícky systém a vzdelávať zdravotníkov v oblasti prevencie nepriaznivých udalostí a manažovania takejto udalosti pokiaľ nie je možné jej zabrániť. 

Projekt CA19113 The European Researchers´ Network Working on Second Victims si kladie za cieľ prispieť k posunu v tejto oblasti. 

www.cost.eu

cost startjpg

Referencie:
1. Aranaz-Andrés JM, et al. Incidence of adverse events related to health care in Spain: results of the Spanish National Study of Adverse Events. J Epidemiol Community Health. 2008;62:1022-9
2. de Vries EN, et al. The incidence and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. Qual Saf Health Care. 2008;17:216-23
3. Wu AW. Medical error: the second victim. BMJ. 2000;320:726-7

cost logopng