Dopady 1. vlny pandémie COVID-19 na zubných lekárov/ky

Zubní lekári/ky pracujú vo vysoko rizikovom prostredí, v priamom kontakte so sliznicou pacientov, čo tvorí priamu obavu z možnosti nákazy seba alebo ich blízkych. Skúmali sme ako pandémia a prijaté proti-pandemické opatrenia vplývajú na záťaž zdravotníckych pracovníkov, konkrétne zubných lekárov a lekárky a aký majú dopad na ich osobný a pracovný život.

Výsledky ukázali, že kvalita života zubných lekárov sa zhoršila hlavne v oblastiach finančnej a duševnej pohody. Viac ako polovica zubných lekárov obmedzila výkon poskytovania dentálnej starostlivosti kvôli problémom so zabezpečením OOPP, takisto kvôli vysoko rizikovému pracovnému prostrediu, režimovým opatreniam a obavám klientom. Počet ošetrení klesol z 20 pred pandémiou na menej ako 5 počas zavedených opatrení. Táto skutočnosť spolu s obavami z nákazy a zvýšeným stresom v práci mala účinky aj na ich duševný stav. Takisto zaznamenali zvýšený dopyt po telefonických konzultáciách. Na druhej strane zubní lekári vyjadrili presvedčenie, že pandémiu zvládneme a ocenili aj podporu Slovenskej komory zubných lekárov, ktorá im poskytla mnoho cenných informácií.

Pozrite si celý report tu:  https://fb.watch/4LHjgXxj-i/  

Tento projekt bol podporený vnútorným grantom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na základe zmluvy č. VVGS 2020-1444